Наманганский вилоят

Акташ
Алмас
Алтынкан
Гава
Гуртепа
Джидакапа
Джумашуй
Думар
Заркент
Искават
Иттифак
Карачашуркент
Касансай
Касансай
другой вариант
Кызылрават
Наманган
Наманган
другой вариант
Наманган
другой вариант
Наманган
другой вариант
Новбахор
Пап
Саку
Санг
Ташбулак
Ташлак
Туракурган
Уйгурсай
Уйчи
Унхаят
Учкурган
Хаккулабад
Халкабад
Чадак
Чадак
другой вариант
Чаркесар
Чартак
Чуст
Чуст
другой вариант
Янгикурган