Наманганский вилоят

Акташ
Алмас
Алтынкан
Гава
Гуртепа
Джидакапа
Джумашуй
Думар
Заркент
Искават
Иттифак
Карачашуркент
Касансай
другой вариант
Касансай
Кызылрават
Наманган
Наманган
другой вариант
Наманган
другой вариант
Наманган
другой вариант
Новбахор
Пап
Саку
Санг
Ташбулак
Ташлак
Туракурган
Уйгурсай
Уйчи
Унхаят
Учкурган
Хаккулабад
Халкабад
Чадак
другой вариант
Чадак
Чаркесар
Чартак
Чуст
другой вариант
Чуст
Янгикурган